1. Obecná ustanovení
  Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.fitness4best.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu www.fitness4best.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem  a zákonem o ochraně spotřebitele . Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
 2. Vymezení pojmů
  Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
  Dodavatel/Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
  Kupující/spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
  Kupující/nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
  Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
  Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 4. Reklamace
  Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s „Reklamačním řádem“ internetového obchodu www.fitness4best.cz, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, a právním řádem platným v ČR.
 5. Cena zboží
  Naše ceny jsou v průměru okolo 10-20% nižší než jsou běžné maloobchodní ceny.
  Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění Kupujícího. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího. V případě, že dojde ke snížení ceny zboží objednaného Kupujícím, má Kupující právo na snížení ceny zboží v již přijaté a nevyřízené objednávce a to na základě telefonické nebo emailové žádosti Kupujícího.
 6. Komunikace
  Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte se na nás obrátit na uvedených kontaktech. Pokud použijete e-mail, podrobně svůj problém popište, odpověď Vám zašleme v co nejkratším možném čase – reagujeme pružně.
  Pro účely vzájemné komunikace Kupujícího a Prodávajícího slouží zejména telefon a e-mail. Náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku hradí Kupující nebo Prodávající dle charakteru použitého komunikačního prostředku, platných podmínek a sazebníků poskytovatelů komunikačního prostředku.
 7. Objednávky zboží
  Kupující může objednávat zboží ze sortimentu Prodávajícího osobně, telefonicky, emailem, faxem nebo prostřednictvím internetového obchodu.
  Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem telefonického či emailového potvrzení ze strany Prodávajícího. K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání zboží.
  V případě, že Kupující provede objednávku a není-li domluveno s Prodávajícím jinak, platí pro Kupujícího vždy aktuální cena uvedená v internetovém katalogu.
  Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce).
  Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení.
  Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení z důvodu:
  bez udání důvodu,
  zboží již není možné pro Kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek.
 8. Dodací lhůty
  Pokud je zboží skladem a objednávku dokončíte do 12:00 pracovního dne, je tato ještě téhož dne vyexpedována. Doba, za kterou Vám dopravce balík doručí, je specifikována u každého typu dopravy při volbě typu doručení.
  V případě, že zboží není skladem, musíme si jej od dodavatele vyžádat. Doba dodání na náš sklad se pohybuje v průměru od 3 do 7 pracovních dnů.
  Přesnou dodací lhůtu, pokud je zboží skladem, nebo předpokládanou dodací lhůtu, pokud zboží není skladem, se Kupující dozví od Prodávajícího v momentu potvrzení objednávky.
 9. Dodání zboží
  Aktuální možnosti dodání zboží jsou zveřejněny v internetovém katalogu Prodávajícího nebo písemně na vyžádání u Prodávajícího.
 10. Odstoupení od smlouvy
  V souladu s § 53, odst. 7 Obč.Z. má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo neslouží primárně jako způsob řešení reklamace zboží. Kupující může realizovat toto své právo tím, že projev vůle o odstoupení od smlouvy doručí prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Zboží je možné doručit osobním vrácením nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta). V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:
  zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení,
  pokud možno v původním obalu,
  s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.).
  Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží.
  Doporučujeme v případě odstoupení od smlouvy užít k tomu určený formulář dostupný na konci těchto obchodních podmínek, v tomto formuláři jsou také uvedeny veškeré bližší informace o postupu. Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. (Doporučeně neznamená na dobírku!)
  Kupující nemůže odstoupit od smluv:
  na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
  na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
  na dodávku novin, periodik a časopisů,
  spočívajících ve hře nebo loterii.
  Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení: doc
 11. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího
  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
 12. Ochrana osobních údajů
  Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám, ani nebudou využity pro reklamní účely obchodu. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.